ม.อ. จัดยิ่งใหญ่งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 เข็นผลงานนิทรรศการและจัดแสดงนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ (ดู: 12)
มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่ายเมืองในเอเชีย จัดเสวนา แนวทางออกแบบเมืองหาดใหญ่เพื่อรับมืออุทกภัย(ดู: 34)
ม.อ.เปิดตัวศูนย์บริการวิชาการ บริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ กับการทำงานช่วยเหลือสังคม(ดู: 12)
อบจ.สงขลาและสปสช.เขต12ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื(ดู: 43)
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแผนงาน(ดู: 44)
   
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10/07/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552
 32 
 
อบต.ท่าหิน สอบราคาจ้าง 2 โครงการ
   ด้วย  อบต.ท่าหิน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังต่อไปนี้
1.โครงการถมดินลูกรังที่ทำการ  อบต.ท่าหินหมู่ที่  6  ตำบลท่าหิน  โดยทำการถมดินลูกรังพื้นที่  ขนาด  668  ตร.ม.  ลึกเฉลี่ย  1.30  ม.  พร้อมทั้งเกลี่ยเรียบร้อย  (ตามแบบที่  อบต.ท่าหิน  กำหนด)  คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน  185,200.00  บาท
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านห้วยลาด (ตอนพิเศษป  หมู่ที่  2  ตำบลท่าหิน  โดยทำการก่อสร้างให้มีขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  225.00  เมตร  (ตามแบบที่  อบต.ท่าหิน  กำหนด) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน  681,200.00  บาท

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนซึ่งเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  92,600.00 บาท โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า  681,200.00 บาท
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น  ที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ อบต.ท่าหิน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  21  ธันวาคม  2550  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  12.00 น.  ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พาไปชี้สถานที่ก่อสร้างโดยผู้ดูสถานที่จะต้องลงนามไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ถือว่ารู้สถานที่พื้นที่และรายละเอียดอย่างดีแล้ว  จะนำขึ้นเป็นข้อโต้แย้งหรือเหตุขัดข้องในการทำงานมิได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้นและกำหนดรับฟังคำช้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันเดียวกัน  ตั้งแต่  เวลา  13.30 น.เป็นต้นไป

   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  25  ธันวาคม  2550  ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง  เวลา  11.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ  ช้น  2  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  25  ธันวาคม  2550  เวลา  11.10  น.เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  โครงการที่  1  ราคาชุดละ  500.00 บาท  โครงการที่  2  ราคาชุดละ  3,000 บาท
  ได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่  7  ธันวาคม  2550  ถึงวันที่  21  ธันวาคม  2550  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  074-590555  ในวันและเวลาราชการ
โดย: ตำบลท่าหิน
ประจำธันวาคม 2550

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างล่าสุด
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:409)(วันที่:02 พ.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลการจัดซ้ือจ้ดจ้าง (ดู:502)(วันที่:24 มี.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู:436)(วันที่:18 มี.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู:661)(วันที่:07 มี.ค. 2557)
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:1001)(วันที่:29 ม.ค. 2557)
  • ดูข่าวทั้งหมด