สบู่ตาลโตนด (ดู: 2,784)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,196)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 07/25/2016
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 59
 
 
 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพํฒนา พ.ศ.2560-2564 เพื่่อแสดงรายละเอียดนโยบายของท้องถิ่นและทิศทางการพํฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ และปัญหาความต้องการของประชาชน โดยเป็นแผนชี้นำการพํฒนาท้องถิ่นในระ... (ดู : 315)
 
 
 
อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 6 หมู่ ...
อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการ...
อบต.คลองแดน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐...
ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองพน หม...
ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปลายรำ หม...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 507)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 688)