สบู่ตาลโตนด (ดู: 3,107)
 
 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (คณะศิลปินหนึ่งเดียว) (ดู: 1,299)
 
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 02/24/2017
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 10/1/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 58
 
 
 
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ตามสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ได้ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560  ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2560  มี กำหนด  15  วัน  เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และสมัยแรกปี 2561  การพิจารณาอนุ... (ดู : 200)
 
 
 
ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทจริตค...
ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องการกำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทต.ปริก คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปริก
ทต.ปริก คำสั่งเทศบาลตำบลปริก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับราวเรื่องร้องเรียนร้อ...
 
 
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 (ดู: 549)
  ภาพแห่งความภาคภูมิใจนายกอบต.ท่าหิน (ดู: 723)